Kompleksinis detaliųjų planų rengimas:

  • žemės sklypų paskirties keitimas;
  • žemės sklypų sujungimas ir padalijimas.

2014 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja LR teritorijų planavimo įstatymo (toliau – „Įstatymas“) redakcija.Įstatymu nustatomos dvi teritorijų planavimo dokumentų rūšys, kurios keičia iki Įstatymo įsigaliojimo rengtų teritorijų planavimo dokumentų rūšis (bendrieji, specialieji ir detalieji teritorijų planavimo dokumentai):

1. kompleksinio teritorijų planavimo dokumentai;
2. specialiojo teritorijų planavimo dokumentai.

Įstatymu įtvirtinama teisė Vyriausybės įgaliotoms institucijoms organizuoti savivaldybės ir vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų – valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo dokumentų ir valstybinių parkų ir biosferos rezervatų kompleksinių planų rengimą.

Įstatymu įtvirtinamas naujas teritorijų planavimo teisinio reguliavimo institutas – iniciatyvos teisė, suteikiantis teisę asmenims siūlyti savivaldybei rengti atitinkamus teritorijų planavimo dokumentus.

Taip pat, Įstatymu numatoma, kad detalieji planai nebėra rengiami neurbanizuotose ir neurbanizuojamose teritorijose. Tokiose teritorijose, vadovaujantis bendraisiais planais ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentais, pagal poreikį rengiami žemėtvarkos planavimo dokumentai (specialiojo teritorijų planavimo žemėtvarkos dokumentai arba žemės valdos projektai), miškotvarkos projektai, žemės gelmių naudojimo planai ar kiti specialiojo teritorijų planavimo dokumentai, kurie nustato viešųjų ir privačių subjektų ūkinės veiklos galimybes.

Iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėti rengti teritorijų planavimo dokumentai, dėl kurių rengimo kreiptasi planavimo sąlygų, gali būti baigiami rengti, derinami, tikrinami ir tvirtinami pagal iki šio Įstatymo įsigaliojimo galiojusį teritorijų planavimo teisinį reguliavimą. Taip pat, iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėti rengti detalieji planai planavimo organizatoriaus sprendimu gali būti nerengiami ar nebaigiami rengti.